Retail Products

Retail PotatoAmerican Potato Salad - 15 oz and 32 oz
Mustard Potato Salad - 15oz and 32 oz

Retail On SidesCole Slaw - 15 oz and 30 oz
Macaroni Salad - 14 oz and 30 oz
Baked Beans - 16 oz and 32 oz

Retail Protein Chicken Salad - 8 oz
White Meat Chicken Salad - 8oz
Ham Salad - 8 oz
Cheese Spread - 8 oz and 16 oz
Tuna Salad - 8 oz

Retail DessertHawaiian Salad - 14 oz
Cranberry Salad - 16 oz
Cherry Fruit Gelatin - 15 oz
Orange Sunset - 15 oz
Strawberry Pineapple - 15 oz